Algemene voorwaarden

 Definities

1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende met een beginhoofdletter geschreven begrippen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven of uit de context anders blijkt:

   

  Bedrijf
  De rechtspersoon, de organisatie of de natuurlijke persoon die handelt in de uitoefening van zijn beroep of zijn bedrijf;

   

  Consument
  De natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van zijn beroep of zijn bedrijf;

   

  Dat is kaasie
  De gebruiker van deze algemene voorwaarden: Bode Lux, handelend onder de naam “Dat is kaasie”, gevestigd aan Groen-blauwlaan 52 te Zoetermeer, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder KvK-nummer 84942878;

   

  Klant
  De natuurlijke persoon, de rechtspersoon of de organisatie die met Dat is kaasie een Overeenkomst is aangegaan of wenst aan te gaan;

   

  Overeenkomst
  De overeenkomst tussen de Klant en Dat is kaasie;

   

  Product
  Het product dat Dat is kaasie aanbiedt of heeft geleverd;

   

  Schriftelijk
  Schriftelijk of via de e-mail;

   

  Tijdsvlak
  Het tijdsvlak op een bepaalde datum dat door de Klant is gekozen voor de aflevering van zijn bestelling;

   

  Website
  De website www.datiskaasie.nl.

   

  Algemeen

   1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op ieder aanbod van Dat is kaasie en op iedere Overeenkomst.
   2. De toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere voorwaarden van de Klant zijnde een Bedrijf wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
   3. Eventuele afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk Schriftelijk zijn overeengekomen.4. Indien een of meerdere van de bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing. De nietige of vernietigde bepalingen zullen door Dat is kaasie vervangen worden, waarbij voor zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling(en) in acht wordt genomen.
   5. Indien Dat is kaasie niet steeds strikte naleving van deze algemene voorwaarden verlangt, dan betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn of dat Dat is kaasie in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen van deze algemene voorwaarden te verlangen.
   6. Dat is kaasie heeft het recht deze algemene voorwaarden te wijzigen en de gewijzigde algemene voorwaarden op het bestaande abonnement van toepassing te verklaren. Indien Dat is kaasie de gewijzigde algemene voorwaarden van toepassing verklaart op het reeds tot stand gekomen abonnement, dan wordt de Klant Schriftelijk minimaal 1 maand voorafgaand aan de inwerkingtreding van de gewijzigde algemene voorwaarden in kennis gesteld en van de datum van inwerkingtreding. Indien de Klant niet akkoord is met de gewijzigde algemene voorwaarden, dan kan de Klant het abonnement overeenkomstig artikel 9.4 opzeggen.

    

   Aanbod

   1. Ieder aanbod van Dat is kaasie is vrijblijvend.
   2. Kennelijke fouten en vergissingen op de Website binden Dat is kaasie niet.
   3. Het assortiment van Dat is kaasie kan te allen tijde gewijzigd worden.
   4. Het aanbod geldt zolang de voorraad strekt.
   5. Het aanbod geldt enkel voor Klanten die de Producten afgeleverd wensen te hebben binnen een regio waarin Dat is kaasie bezorgt.

     

    Account

    1. Op de Website kan de Klant een account aanmaken.
    2. Voor het plaatsen van een bestelling is het niet noodzakelijk een account aan te maken.
    3. Nadat de Klant een account heeft aangemaakt, stuurt Dat is kaasie een bevestiging daarvan via de e-mail.
    4. De Klant is te allen tijde verantwoordelijk voor zijn account op de Website en inloggegevens. De Klant dient zijn inloggegevens zorgvuldig voor zichzelf te houden. Dat is kaasie kan er niet aansprakelijk voor worden gesteld indien een ongeautoriseerde derde gebruik maakt van de inloggegevens van de Klant. Indien de Klant constateert dat een ongeautoriseerde derde gebruik maakt van zijn account, dan dient de Klant zo spoedig mogelijk zijn wachtwoord te wijzigen en/of contact op te nemen met Dat is kaasie.
    5. Indien de Klant misbruik maakt van de Website, dan heeft Dat is kaasie het recht de Klant de toegang tot zijn account te blokkeren of het account van de Klant te verwijderen. De Klant wordt Schriftelijk van een dergelijke maatregel in kennis gesteld.

      

     Totstandkoming van de Overeenkomst

     1. De Overeenkomst komt tot stand op het moment dat de Klant succesvol het bestelproces via de Website heeft doorlopen.
     2. Nadat de Overeenkomst tot stand is gekomen, wordt een bevestigingse-mail naar de Klant gestuurd.
     3. Indien een door de Klant besteld Product niet op voorraad is, dan stelt Dat is kaasie de Klant daarvan zo spoedig mogelijk op de hoogte.

       

      Betaling

      1. Betaling dient te geschieden bij de bestelling op de Website.
      2. Betaling kan via de beschikbare betaalmogelijkheden op de Website.

        

       Levering en leveringskosten

       1. De vermelde prijzen van de Producten op de Website zijn inclusief leveringskosten.
       2. De bestelling wordt enkel geleverd op een afleveradres dat ligt binnen een regio waarin Dat is kaasie bezorgt. De bezorgregio(’s) staat/staan duidelijk op de Website vermeld.
       3. Bij het plaatsen van de bestelling dient de Klant te kiezen tussen de kenbaar gemaakte tijdsvlakken waarop de levering kan plaatsvinden.
       4. Dat is kaasie spant zich maximaal in de bestelling af te leveren binnen het Tijdsvlak. Indien Dat is kaasie onverhoopt de bestelling niet aflevert binnen het Tijdsvlak, dan geeft dat de Klant niet het recht op kosteloze ontbinding of op enige vorm van compensatie.
       5. De Klant dient ervoor zorg te dragen dat de Klant of een door de Klant aangewezen derde partij binnen het Tijdsvlak op het opgegeven afleveradres aanwezig is om de bestelling in ontvangst te nemen.
       6. Indien Dat is kaasie binnen het Tijdsvlak de bestelling bij de Klant niet kan afleveren door toedoen van de Klant, bijvoorbeeld omdat niemand aanwezig is om de bestelling in ontvangst te nemen, dan stelt Dat is kaasie de Klant daarvan in kennis. Indien de Klant alsnog de bestelling geleverd wenst te hebben, dan heeft Dat is kaasie het recht, voor het nogmaals afleveren van de bestelling, leveringskosten aan de Klant in rekening te brengen van € 1,-.

         

        Herroepingsrecht

        1. De Producten zijn bederfelijke producten of producten die een beperkte houdbaarheid hebben. Derhalve is op basis van de wettelijke uitzondering, artikel 6:230p lid f sub 2 Burgerlijk Wetboek, het herroepingsrecht niet van toepassing.

          

         Abonnement

         1. De Klant kan een abonnement via de Website afsluiten voor de periodieke levering van Producten.
         2. Het abonnement wordt aangegaan voor onbepaalde tijd.
         3. De Klant kan het abonnement te allen tijde opzeggen.
         4. Voor de opzegging van het abonnement dient de Klant een opzegtermijn te hanteren van minimaal 1 week. De Klant kan zijn opzegging sturen naar bestellingen@datiskaasie.nl.
         5. Nadat Dat is kaasie de opzegging van de Klant heeft ontvangen en verwerkt, stuurt Dat is kaasie de Klant daarvan een bevestiging via de e-mail.

           

          Prijzen en gewicht

          • Vermelde prijzen zijn in euro’s en inclusief btw.
          • Van bepaalde Producten zijn de vermelde prijzen per gewichtseenheid. De Klant bestelt een bepaald gewicht van het Product. Het Product wordt na het plaatsen van de bestelling door Dat is kaasie ingekocht. Het is mogelijk dat het Product iets meer of iets minder gewicht heeft dan het gewicht dat de Klant besteld heeft. Een kleine gewichtsafwijking is toegestaan. De prijs die de Klant dient te betalen voor het Product wordt berekend aan de hand van het bedrag dat op de Website is bepaald.
          • De prijzen op de Website kunnen aan wijzigingen onderhevig zijn. Derhalve gelden vermelde prijzen niet automatisch voor toekomstige bestellingen. Voor reeds geplaatste bestellingen geldt de prijs voor de Producten zoals die was op het moment van het plaatsen van de bestelling.
          • Indien de prijs voor een Product wijzigt waarop het abonnement van de Klant betrekking heeft, dan wordt de Klant middels een Schriftelijke verklaring van de prijswijziging in kennis gesteld en van de datum van inwerkingtreding. Indien de Klant zich niet kan vinden in deze prijswijziging, dan kan de Klant het abonnement overeenkomstig artikel 9.4 opzeggen.

            

           Klachten en contact

           • De Klant dient gebreken in de geleverde Producten binnen bekwame tijd te melden.
           • De Klant dient Dat is kaasie de mogelijkheid te geven een klacht te onderzoeken. In dat kader kan Dat is kaasie van de Klant verlangen dat de Klant foto’s of een video van het gebrek naar Dat is kaasie stuurt.
           • Vragen over de bestelling of klachten kunnen op de volgende wijzen ingediend worden:
            1. Telefonisch: +316-45716473
            2. Via de e-mail: info@datiskaasie.nl
            3. Middels de post: Dat is kaasie

            Groen-blauwlaan 52

            2718 JA Zoetermeer

            Bij Dat is kaasie ingediende vragen en klachten worden door Dat is kaasie zo spoedig mogelijk in behandeling genomen. Als een vraag of klacht een lange verwerkingstijd vraagt, dan wordt door Dat is kaasie geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de Klant een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.

              

             Conformiteit

             • Dat is kaasie staat er voor in dat de Producten voldoen aan de Overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de Overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften.

               

              Aansprakelijkheid en verjaring

              • Dat is kaasie kan niet gehouden worden tot het vergoeden van enige schade die een direct of indirect gevolg is van:
               1. Een gebeurtenis die in feite buiten zijn macht ligt en aldus niet aan zijn doen en/of laten kan worden toegeschreven, zoals onder andere verder omschreven in artikel 14 van deze algemene voorwaarden;
               2. Enige daad of nalatigheid van de Klant.
              • Dat is kaasie is niet aansprakelijk voor eventuele schade veroorzaakt door al dan niet tijdelijke onbeschikbaarheid van de bestelmogelijkheid, onbereikbaarheid of verwijdering van de Website wegens onderhoud of anderszins.
              • De kleuren die te zien zijn op het beeldscherm van de Klant kunnen afwijken van de kleuren die het Product werkelijk heeft. Dat is kaasie is niet aansprakelijk voor dergelijke kleurafwijkingen.
              • Dat is kaasie is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat Dat is kaasie is uitgegaan van door de Klant verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, zoals het opgeven van een verkeerd afleveradres.
              • Dat is kaasie is niet aansprakelijk indien een Product (tijdelijk) niet geleverd kan worden omdat het Product (tijdelijk) niet op voorraad is.
              • Indien geleverde Producten koel bewaard dienen te worden, dan is het de verantwoordelijkheid van de Klant deze Producten onverwijld na de levering in een koeling te plaatsen. Dat is kaasie is niet aansprakelijk indien de Klant niet handelt conform dit artikel.
              • Dat is kaasie is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste omzet, reputatieschade, gemiste besparingen, milieuschade, vertragingsschade, arbeidskosten, bedrijfsschade, stagnatieschade en opgelegde boetes.
              • Indien Dat is kaasie aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade of indien een bovengenoemde aansprakelijkheidsbeperking niet is toegestaan of door een rechter niet van toepassing wordt verklaard, dan is de aansprakelijkheid van Dat is kaasie beperkt tot het bedrag dat de verzekeraar van Dat is kaasie uitkeert. Indien Dat is kaasie (nog) niet is verzekerd voor de betreffende schade, dan is de aansprakelijkheid van Dat is kaasie beperkt, voor zover dat niet in strijd is met een dwingendrechtelijke wetsbepaling, tot de betaalde prijs voor het Product waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
              • Elke rechtsvordering wegens een gebrek in het Product of een handelen en/of nalaten van Dat is kaasie verjaart door verloop van 1 jaar nadat de Klant de schade heeft ontdekt of redelijkerwijze had kunnen ontdekken. Voor de Klant zijnde een Consument geldt een verjaringstermijn van 2 jaar.

                

               Overmacht

               • Als gebeurtenissen die in feite buiten de macht van Dat is kaasie liggen, dan wel niet aan zijn doen en/of laten kunnen worden toegeschreven, worden in elk geval beschouwd: belemmeringen door derden, die van overheden inbegrepen; belemmeringen in het vervoer; staking; boycot; epidemieën; pandemie; hackerattack; cyberaanval; natuurramp; extreme weersomstandigheden; oproeren, oorlogen of oorlogsgevaren; verlies of beschadiging van Producten bij het transport; pech met een vervoersmiddel; brand; vervoersproblemen; het nemen door de overheid van maatregelen, wijzigingen in feitelijke omstandigheden teweeg brengende.
               • Indien Dat is kaasie wegens een overmachtssituatie de Overeenkomst niet, niet tijdig of niet volledig kan nakomen, dan stelt Dat is kaasie de Klant daarvan op de hoogte. Indien mogelijk, dan zal met de Klant een nieuw bezorgmoment worden overeengekomen.

                 

                Intellectuele eigendomsrechten
                • Elk intellectueel eigendomsrecht, waaronder auteursrecht, met betrekking tot de Website, foto’s, afbeeldingen, tekeningen, teksten, merken, handelsnamen, huisstijl en logo’s en waar het door Dat is kaasie aan de Klant verstrekte gegevens betreft, verblijft bij Dat is kaasie of bij zijn licentiegever. De Klant dient de intellectuele eigendomsrechten van Dat is kaasie en van zijn licentiegevers te allen tijde te respecteren.

                  

                 Privacy
                 • Dat is kaasie verwerkt persoonsgegevens van de Klant in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming en overige wet- en regelgeving omtrent privacy. Voor meer informatie over de wijze waarop Dat is kaasie persoonsgegevens verwerkt, kan de Klant het privacy beleid van Dat is kaasie raadplegen, zie datiskaasie.nl/privacyverklaring.

                   

                  Toepasselijk recht en bevoegde rechter

                  • Op de algemene voorwaarden, alle Overeenkomsten en overige rechtshandelingen tussen de Klant en Dat is kaasie is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
                  • Alle geschillen tussen de Klant en Dat is kaasie zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement waar Dat is kaasie gevestigd is. De Klant zijnde een Consument heeft 1 maand de tijd, nadat Dat is kaasie zich Schriftelijk jegens de Klant op dit beding heeft beroepen, om voor beslechting van het geschil voor de volgens de wet bevoegde rechter te kiezen.