Privacyverklaring

Privacyverklaring

 

Dat is kaasie

Definities

  • 1. In deze privacyverklaring worden de hiernavolgende met een beginhoofdletter geschreven termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven of uit de context anders blijkt:

 

AVG                                     
Algemene Verordening Gegevensbescherming;

 

Betrokkene                       
De natuurlijke persoon van wie Persoonsgegevens worden verwerkt;

 

Dat is kaasie                       
De gebruiker van deze privacyverklaring: Bode Lux, handelend onder de naam “Dat is kaasie”, gevestigd aan Groen-blauwlaan 52 te Zoetermeer, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder KvK-nummer 84942878;

 

Overeenkomst                    
De overeenkomst die de Betrokkene met Dat is kaasie is aangegaan;

 

Persoonsgegevens              
Gegevens over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon;

 

Website                                 
De website www.datiskaasie.nl.

 

 • Algemeen, verwerkingsverantwoordelijke en contactgegevens
  • 1. In deze privacyverklaring staat beschreven op welke wijze Dat is kaasie Persoonsgegevens verwerkt i.v.m. de bestellingen die bij Dat is kaasie worden geplaatst en, voor zover mogelijk, i.v.m. het account dat op de Website wordt aangemaakt.
  • 2. De verwerkingsverantwoordelijke is:

 

Bode Lux handelend onder de naam “Dat is kaasie”

 

Groen-blauwlaan 52

2718 JA Zoetermeer

 

KvK-nummer: 84942878

 

e-mailadres:               info@datiskaasie.nl

Telefoonnummer:     06 – 45 71 64 73

 

 • 3. Voor Dat is kaasie is een zorgvuldige omgang met Persoonsgegevens van groot belang. Ten aanzien van de verwerking van Persoonsgegevens handelt Dat is kaasie volgens de AVG.

 

 • Verzamelen van Persoonsgegevens
  • 1. Dat is kaasie verwerkt Persoonsgegevens van klanten en, voor zover een account kan worden aangemaakt, van personen die een account hebben aangemaakt op de Website.
  • 2. Dat is kaasie verzamelt Persoonsgegevens op het moment dat de Betrokkene:
   1. Een bestelling bij Dat is kaasie heeft geplaatst;
   2. Voor zover mogelijk, de Betrokkene een account heeft aangemaakt op de Website.

 

 • Persoonsgegevens
  • 1. Dat is kaasie verwerkt de volgende Persoonsgegevens:
   1. Voornaam;
   2. Achternaam;
   3. Straatnaam en huisnummer;
   4. Postcode;
   5. Woonplaats;
   6. Telefoonnummer;
   7. E-mailadres;
   8. Afleveradres (als het afleveradres hetzelfde adres is als het woonadres van de Betrokkene, dan kan dat aangevinkt worden);
   9. Betaalgegevens;
   10. Voor zover een account kan worden aangemaakt op de Website: Inloggegevens (e-mailadres in combinatie met een wachtwoord) van het account op de Website.
  • 2. Voor de uitvoering van de Overeenkomst is noodzakelijk dat de Persoonsgegevens genoemd in artikel 4.1 sub. a. t/m i. worden verstrekt. Zonder deze Persoonsgegevens kan via de Website geen bestelling geplaatst worden bij Dat is kaasie.
  • 3. Indien op de Website een account kan worden aangemaakt, dan is het noodzakelijk dat de Persoonsgegevens genoemd in artikel 4.1 sub. a. t/m h. + sub. j. verstrekt worden bij het aanmaken van het account.
  • 4. Dat is kaasie verwerkt geen bijzondere Persoonsgegevens.

 

 • Bewaren van Persoonsgegevens
  • 1. Dat is kaasie zal de Persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, zoals omschreven in artikel 6.1, waarvoor de Persoonsgegevens worden verwerkt, tenzij er een wettelijke plicht is die langere bewaring vereist.

 

 • Doeleinden en grondslagen
  • 1. Dat is kaasie verwerkt de Persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:
   1. Totstandkoming en uitvoering van de Overeenkomst, zoals:
    1. Het sturen van e-mailberichten om te informeren over de bestelling, zoals een bevestiging van de bestelling;
    2. Het (laten) afhandelen van de betaling;
 • Het afleveren van de bestelling;
 1. Indien op de Website een account kan worden aangemaakt, het aanmaken van het account en het sturen van een bevestiging via de e-mail dat het account succesvol is aangemaakt;
 2. Communicatiedoeleinden, zoals:
  1. Het in behandeling nemen van een vraag, opmerking, verzoek of klacht;
  2. Het informeren over de voortgang van de afhandeling van een vraag, opmerking, verzoek of klacht;
 3. Administratieve doeleinden, zoals het bijhouden van een klantenbestand;
 4. Het nakomen van verplichtingen die voor Dat is kaasie voortvloeien uit wet- en regelgeving;
 5. Het sturen van nieuwsbrieven, zie ook artikel 7.
 • 2. De grondslagen voor de verwerkingen zijn:
  1. Uitvoering van de Overeenkomst;
  2. Voldoen aan wettelijke verplichtingen;
  3. Toestemming van de Betrokkene.
 • 3. Dat is kaasie verwerkt alleen de Persoonsgegevens die minimaal noodzakelijk zijn voor de bestaande doeleinden. Dat is kaasie streeft naar minimale gegevensverwerking.
 • 4. Dat is kaasie zal de Persoonsgegevens niet verwerken voor andere doeleinden dan omschreven in deze privacyverklaring.
 • 5. Dat is kaasie maakt geen gebruik van automatische besluitvorming.

 

 • Nieuwsbrieven
  • 1. Er worden enkel nieuwsbrieven naar de Betrokkene gestuurd, indien de Betrokkene zich heeft ingeschreven voor een nieuwsbrief en zodoende de Betrokkene toestemming heeft verleend voor het sturen van nieuwsbrieven naar het door de Betrokkene opgegeven e-mailadres. De Betrokkene kan zich te allen tijde afmelden voor nieuwsbrieven.
  • 2. De Betrokkene kan zich op de volgende wijzen afmelden voor nieuwsbrieven:
   1. Door in de e-mail waarin de nieuwsbrief is opgenomen op de link te klikken waarmee de Betrokkene zich kan afmelden voor dergelijke nieuwsbrieven. Een afmeld link is in elke nieuwsbrief opgenomen;
   2. Door contact op te nemen met Dat is kaasie, zie artikel 2.2 voor de contactgegevens.

 

 • Derden
  • 1. Dat is kaasie zal de Persoonsgegevens van de Betrokkene aan derden verstrekken, indien Dat is kaasie verplicht is de Persoonsgegevens te verstrekken op grond van:
   1. Wet- en regelgeving, bijvoorbeeld aan de Belastingdienst of aan een ander overheidsorgaan;
   2. Een gerechtelijk bevel of vonnis.
  • 2. Dat is kaasie schakelt bij de uitvoering van zijn bedrijfsactiviteiten derden in die Persoonsgegevens verwerken. Het gaat hierbij om ICT-dienstverleners, zoals Shopify. Op de Persoonsgegevens die Shopify verwerkt is het EU/US Privacy Shield van toepassing, Persoonsgegevens worden door Shopify mogelijk in de Verenigde Staten verwerkt. Voor zover de ingeschakelde derde een verwerker is in de zin van de AVG, worden de afspraken i.v.m. de verwerking door deze verwerker vastgelegd in een (verwerkers)overeenkomst of worden deze afspraken middels een overige rechtshandeling overeengekomen, bijvoorbeeld door de toepasselijkheid van de (algemene of service)voorwaarden van de verwerker. Ingeschakelde derden hebben alleen toegang tot de Persoonsgegevens als dit nodig is om de overeengekomen diensten aan Dat is kaasie te leveren en voor zover wettelijk toegestaan.

 

 • Beveiligingsmaatregelen
  • 1. Om inzage van Persoonsgegevens door onbevoegden, verlies, diefstal en onrechtmatig gebruik van Persoonsgegevens te voorkomen, heeft Dat is kaasie verschillende beveiligingsmaatregelen getroffen, waaronder maatregelen tegen ongeoorloofde toegang, gebruik, wijziging, onrechtmatige en onbedoelde vernietiging en onbedoeld verlies van de Persoonsgegevens. Shopify neemt, op basis van de contractuele relatie die Shopify met Dat is kaasie is aangegaan, tevens de beveiligingsmaatregelen zoals omschreven in dit artikel.
  • 2. Voor het inloggen in het systeem van de Website door Dat is kaasie wordt gebruik gemaakt van tweestapsverificatie.

 

 • Wissen van Persoonsgegevens
  • Dat is kaasie zal Persoonsgegevens zonder onredelijke vertraging verwijderen uit zijn systemen o.a. indien:
   1. De Persoonsgegevens niet langer nodig zijn voor de doeleinden waarvoor zij zijn verwerkt;
   2. De Betrokkene bezwaar maakt tegen de verwerking van zijn Persoonsgegevens en dit bezwaar terecht is;
   3. De Persoonsgegevens onjuist of achterhaald zijn.
  • Dat is kaasie is niet verplicht Persoonsgegevens te wissen indien sprake is van een van de in de wet omschreven situaties waarbij het “recht op vergetelheid” niet van toepassing is.

 

 • Inzagerecht, recht op overdraagbaarheid, rectificatie en verwijderen
  • Op verzoek verleent Dat is kaasie aan de Betrokkene toegang tot alle Persoonsgegevens die Dat is kaasie van de Betrokkene bijhoudt en verstrekt Dat is kaasie de Betrokkene kosteloos een kopie van deze Persoonsgegevens in een zodanige vorm zodat de Betrokkene zelf de Persoonsgegevens aan een derde kan verstrekken.
  • Dat is kaasie biedt de Betrokkene de mogelijkheid om kosteloos eventueel onjuiste gegevens die Dat is kaasie van de Betrokkene bijhoudt te laten corrigeren of te verwijderen.

 

 • Bezwaar
  • De Betrokkene kan bij Dat is kaasie bezwaar maken tegen de verwerking van zijn Persoonsgegevens indien de Betrokkene daarvoor gezien zijn specifieke situatie een goede reden heeft. Nadat Dat is kaasie het bezwaar van de Betrokkene heeft ontvangen, stopt Dat is kaasie met de verwerking van de Persoonsgegevens van de Betrokkene, tenzij Dat is kaasie bij de verwerking van Persoonsgegevens gerechtvaardigde belangen heeft die zwaarder wegen dan het belang van de Betrokkene.

 

 • Recht van beperking
  • Indien door de Betrokkene een verzoek is ingediend i.v.m. het aanpassen, aanvullen of wissen van zijn Persoonsgegevens of een bezwaar is ingediend i.v.m. de verwerking van zijn Persoonsgegevens en het in behandeling nemen, verwerken en uitvoeren van dit verzoek of dat bezwaar enige tijd duurt, dan kan de Betrokkene Dat is kaasie verzoeken de verwerking van zijn Persoonsgegevens te beperken.

 

 • Toestemming
  • De Betrokkene kan een verleende toestemming m.b.t. de verwerking van zijn Persoonsgegevens op ieder moment intrekken, zie artikel 7. De intrekking van een toestemming heeft geen terugwerkende kracht.

 

 • Vragen, verzoeken en klachten
  • Voor:
   1. Vragen over de wijze waarop Dat is kaasie Persoonsgegevens verwerkt; of
   2. Het intrekken van een verleende toestemming; of
   3. Het uitoefenen van een van de rechten omschreven in artikel 11, 12 of 13; of
   4. Het melden van (vermoedelijke) misbruik dat wordt gemaakt van de Persoonsgegevens die Dat is kaasie verwerkt van de Betrokkene,

kan de Betrokkene contact opnemen met Dat is kaasie, zie artikel 2.2 voor de contactgegevens.

 • Indien de Betrokkene een beroep doet op een van de rechten omschreven in artikel 11, 12 of 13, dan:
  1. Kan Dat is kaasie, indien Dat is kaasie twijfelt of hij met de juiste persoon te maken heeft, om extra informatie vragen;
  2. Informeert Dat is kaasie de Betrokkene binnen 1 maand na het ontvangst van het verzoek over het gevolg dat aan het verzoek is gegeven.
 • Indien Dat is kaasie op verzoek van de Betrokkene Persoonsgegevens van de Betrokkene corrigeert, aanvult of verwijdert of de verwerking van de Persoonsgegevens beëindigt of beperkt of een ingetrokken toestemming heeft verwerkt, dan stelt Dat is kaasie de Betrokkene daarvan op de hoogte.
 • Indien de Betrokkene van mening is dat de verwerking van Persoonsgegevens door Dat is kaasie niet in overeenstemming is met deze privacyverklaring en/of met de toepasselijke wet- en regelgeving, dan kan de Betrokkene een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

 

 • Wijzigingen
  • Dat is kaasie behoudt zich het recht voor om eenzijdig wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring, bijvoorbeeld vanwege een wetswijziging. Op de Website staat de nieuwste versie van de privacyverklaring van Dat is kaasie.